Гаранционни условия
Каталог


Mediabox

Добре дошли в електрония магазин на МедиабоксГаранционни условия:

1.            Настоящата гаранция се отнася за дефекти, възникнали вследствие на нормалната експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

2.            Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие съгласно гаранцията по чл.112-115 от Закона за защита на потребителите..

 2.1 Чл.112(1)  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да  предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за  обезщетяване сравнения с другия.                         

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липси на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

   3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не свързан със значителни неудобства за него;

2.2 Чл. 113(1) (Ново – ДВ, бр.18 от 2011) когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2)(предишна ал.1 – Дв, бр.18 от 2011г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламация от потребителя.

 (3)(предишна ал.2,изм. – ДВ, бр.18 от 2011) apis://arch  / след изтичането на срока по ал.2 потребителят  има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114.

(4)(предишна ал.3 – ДВ, бр.18 от 2011) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонти й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5)(предишна ал.4 – ДВ, бр.18 от 2011) Потребителя може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

2.3 Чл. 114.(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителя не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следните възможности:

    1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.

    2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговеца се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предварителната рекламация от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

2.4 Чл.115.(1) потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал.1 спира да тече чрез времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока

(3) упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг за предявяване на иск, различен от срока по ал.1.

3. Рекламация се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителя посочва предмета на рекламация, предпочитания от него начин за удовлетворяването й, съответно размера на претендираната сума, трите си имена, телефон и адрес за контакт.

4. При предявяване на рекламация потребителя т задължително прилага и документите, на които се основава протоколите, актове или други документи, установяващи несъответствие на стоката с договореното. „Медиабокс” ООД запазва правото си да откаже гаранционен ремонт при липсата данни, когато те са нечетливи или поправени.

5. За да избегнете повреждането или загубата(изтриването) на преносим носител данни или аксесоари, извадете ги от уреда преди предаването му за гаранционен сервиз. „Медиабокс” ООД не носи отговорност за потребителските данни съхранени в предоставената за гаранционен ремонт стока.

6. Тази гаранция не покрива транспортни разходи и рискове, свързани с транспортирането на Вашия продукт към „медиабокс”ООД и обратно.

7. Посоченият сервизен център не е упълномощен лице за търговеца, пред което може да бъде предявена рекламация по смисъла на чл.125 и следващите от Закона за защита на потребителите.

8. Тази гаранция не покрива:

8.1 периодична поддръжка и ремонт или помяна на части поради нормалното им износване.

8.2 повреди, причинени от употреба или третиране на продукта, несъвместими с нормална лична или домашна употреба.

8.3 повреди или промени в продукта в резултат на:

 8.3.1 неправилна употреба, довела до:

   - физическа, козметична или повреди по повърхноста на продукта или на LSD екраните.

  - употребата и поддръжката на продукта, несъвместими с предназначението му или с инструкциите на производителя за поддръжка и употреба.

  - употреба на продукта по начин, несъвместим със законите и стандартите за техническа безопасност на страната, където продукта е използван.

  8.3.2  вируси инфекции или употребата на продукта с различен от доставения с него или неправилно инсталиран софтуер.

  8.3.3 ремонт или опит за ремонт от лица, които не са представители на производителя.

  8.3.4 състояние или дефекти на системите, с които продуктът е използван, с изключение на други продукти на производителя, проектирани да работят с този продукт.

  8.3.5 настройки или приспособления на продукта без изричното писмено разрешение на производителя, включително:

    - модифициране с цел подобряване на спецификациите или функциите, описани в ръководството за употреба.

    - модифициране за приграждане към национални местни технически стандарти или стандарти за безопасност в държави, различни от тези които продукта е проектиран и произведен.

  8.3.6 небрежност.

  8.3.7 инциденти,пожар, течности, химикали, други субстанции, наводнение, вибрации, висока температура, неосигурени условия за охлаждане, токов удар, над нормалните или некоректни входни захранващи напрежения, радиация, електростатични заряди, вкл. Светкавици, други външни сили и влияния.

9.тази гаранция покрива само хардуерните кампоненти на продукта. Тя не включва софтоер(независимо дали е на производителя или не ), за които се предлага или се предполага, че ще се приложат, лицензионен договор и отделни гаранции или изключения от тях.

10. Няма законово предписание за допустими максимален брой ремонти, които да налагат замяната на стоката.

11. Търговската гаранция на акумулаторната батерия и зарядното устройство е ограничена до 6 месеца от дататана продажбата на стоката.